§ 1. Postanowienia ogólne


1. Regulamin Akademii PARP, zwany dalej: „Regulaminem”, określa zasady i warunki korzystania z Kursów i Innych Zasobów Portalu, będących własnością Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, udostępnianych na Portalu dostępnym pod adresem internetowym akademia.parp.gov.pl
2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz, którego wypełnienie warunkuje utworzenie konta na Portalu;
2) Forum – wbudowany w Portal moduł umożliwiający komunikację asynchroniczną pomiędzy Uczestnikami Szkoleń oraz Organizatorem;
3) Hasło – poufny ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego dostępu do Portalu, określany przez Uczestnika w trakcie Rejestracji;
4) Inne Zasoby Portalu – wszystkie materiały Portalu, do których dostęp nie wymaga zalogowania;
5) Kursy – kursy e-learningowe będące własnością PARP, które są udostępniane Uczestnikowi wyłącznie po zalogowaniu do Portalu;
6) Login – jawny ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego dostępu do Portalu i Kursów, definiowany przez Uczestnika w trakcie Rejestracji poprzez podanie adresu poczty e-mail;
7) Moduł Społecznościowy – wbudowana w Portal wtyczka, umożliwiająca Uczestnikom publikowanie na Portalach Facebook oraz LinkedIn potwierdzenia ukończenia szkolenia;
8) Organizatorzy – PARP i Partner PARP;
9) PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pańskiej 81/83, działająca na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310);
10) Partner PARP – podmiot współpracujący z PARP przy udostępnianiu Kursów i Innych Zasobów Portalu, administrujący Kursami i Portalem na zlecenie PARP;
11) Pliki „cookie” – dane zapisywane przez serwer na komputerze/innym urządzeniu uczestnika, dzięki którym serwer będzie mógł go zidentyfikować przy ponownym połączeniu. Zawartość plików cookie nie pozwala na identyfikację uczestnika;
12) Poczta Wewnętrzna – wbudowany w Portal moduł umożliwiający Uczestnikom wysyłanie wiadomości do Organizatorów;
13) Portal – system informatyczny typu Learning Management System, na którym Organizatorzy udostępniają Kursy i Inne Zasoby Portalu, rejestrujący postępy Uczestnika w nauce, dostępny pod adresem www.akademia.parp.gov.pl;
14) Post – pojedynczy wpis Uczestnika na Forum;
15) Propozycje Uczestników – wbudowany w Portal moduł umożliwiający Uczestnikom wysyłanie propozycji nowych Kursów oraz rozwoju dotychczasowych lub dodania nowych funkcjonalności;
16) Recenzja Uczestnika – komentarz Uczestnika dodany do zakończonego Kursu;
17) Rejestracja – proces polegający na założeniu przez Uczestnika konta na Portalu;
18) Treść Uczestnika – treści umieszczone na Portalu przez Uczestnika, np. Recenzje, Posty;
19) Wiadomość Systemowa – wiadomość wysłana automatycznie przez Portal, np. e-mail z potwierdzeniem dokonania Rejestracji.

§ 2. Zasady udostępniania Uczestnikowi Kursów i Innych Zasobów Portalu


1. Korzystanie przez Uczestnika z Portalu jest nieodpłatne.
2. Uzyskanie przez Uczestnika dostępu do Portalu ze Kursami wymaga Rejestracji obejmującej: podanie adresu poczty elektronicznej, imienia, nazwiska oraz zdefiniowania Hasła.
3. Po zakończeniu Rejestracji Uczestnik w każdym czasie może zmienić Hasło.
4. W trakcie korzystania przez Uczestnika z Portalu nie jest instalowane na jego sprzęcie komputerowym bez jego wiedzy jakiekolwiek oprogramowanie, z wyłączeniem Plików „cookie”.
5. Szczegóły dotyczące polityki prywatności można znaleźć w Polityce Prywatności Portalu (link)
6. W każdym momencie Uczestnik może zrezygnować z udziału w Kursie wybierając link „Wypisz się”.
7. Uczestnik może zażądać usunięcia swojego konta na Portalu w każdym momencie wybierając opcję „Usuń konto”, które jest dostępne w Profilu uczestnika. Usunięcie konta jest równoznaczne z utratą historii przypisanych do konta certyfikatów oraz zrealizowanych Kursów. W celu zachowania zaświadczenia ukończenia kursu Uczestnik powinien wydrukować certyfikaty lub zachować wersję zapisaną na swoim komputerze w formacie pdf.

§ 3. Prawa i obowiązki Uczestnika


1. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z Portalu, w tym Kursów i Innych Zasobów Portalu, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
2. Poprzez zatwierdzenie Formularza rejestracyjnego, Uczestnik potwierdza zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Uczestnik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w Kursie na osoby trzecie.
4. Uczestnicy mają prawo do zgłaszania uwag oraz błędów dotyczących działania Portalu, Kursów i Innych Zasobów Portalu na adres e-mail: msp@akademiaparp.gov.pl lub wysyłając wiadomość wewnętrzną do Organizatorów przy wykorzystaniu modułu Poczty Wewnętrznej.
5. Uczestnicy mogą przedstawiać propozycje Kursów oraz nowych funkcjonalności Portalu poprzez wysłanie swojej propozycji przez wbudowany moduł Propozycje Uczestników. PARP zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia propozycji Uczestników.
6. Uczestnik może udostępnić informację o ukończeniu Kursu w mediach społecznościowych przy wykorzystaniu Modułów Społecznościowych.
7. Uczestnicy mogą dokonać oceny każdego ukończonego Kursu w formularzu dostępnym po ukończeniu Kursu.

§ 4. Uprawnienia Organizatorów


1. Organizatorzy są uprawnieni do usunięcia konta Uczestnika lub treści wpisanej przez Uczestnika, tymczasowego lub trwałego zablokowania możliwości wypowiedzi przez Uczestnika lub innego ograniczenia Uczestnikowi dostępu do Portalu - według uznania Organizatorów - w przypadku, gdy:
1) E-mail Uczestnika zawiera wyrażenie powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami;
2) Wypowiedzi Uczestnika zawierają wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami;
3) Organizatorzy uzyskali informację o prawdopodobnym incydencie bezpieczeństwa, w tym spowodowanym działaniem wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania w wyniku korzystania przez Uczestnika z Portalu;
4) Uczestnik wykorzystuje konto na Portalu niezgodnie z przepisami prawa lub Regulaminu.
2. Organizatorzy nie mają obowiązku informować Uczestnika o usunięciu Loginu, Treści zamieszczonych przez Uczestnika, zablokowaniu Uczestnikowi możliwości wypowiedzi lub ograniczeniu dostępu Uczestnika do Portalu oraz o przyczynach ww. działań.
3. Uczestnik nie może uruchomić lub aktywować usuniętego przez Organizatorów Loginu lub odtworzyć uprzednich Treści Uczestnika.
4. Ewentualne reklamacje dotyczące aktywowania zablokowanego konta należy przesłać na adres: msp@akademiaparp.gov.pl.

§ 5. Odpowiedzialność


1. Jeśli nie określono inaczej - Portal, Kursy oraz Inne Zasoby Portalu, jak również ich poszczególne elementy stanowią własność PARP i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.).
2. Informacje zawarte na Portalu, Kursy i Inne Zasoby Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.
3. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystywania informacji znajdujących się na Portalu, Kursów i Innych Zasobów Portalu wyłącznie w celu wskazanym w ust. 2. Korzystanie i rozporządzanie informacjami, Kursami i Innymi Zasobami Portalu wykraczające poza cel wskazany w ust. 2 wymaga uprzedniej pisemnej zgody PARP.
4. Autorzy Kursów, Innych Zasobów Portalu oraz wszelkich informacji publikowanych na Portalu dołożyli starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w Kursach oraz Innych Zasobach Portalu według własnego uznania bez wcześniejszego powiadomienia Uczestników oraz do usunięcia ich w całości lub we fragmentach z Portalu albo tymczasowego lub stałego zablokowania dostępu Uczestników do Kursów oraz Innych Zasobów Portalu.
6. Organizatorzy nie gwarantują niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do Portalu, Kursów oraz Innych Zasobów Portalu, jak również, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Uczestnika w bezbłędnej i kompletnej formie.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzania – w każdym czasie – prac konserwacyjnych i wprowadzania aktualizacji Portalu. O zaplanowanych pracach Organizatorzy będą informować na stronie Portalu z 12-godzinnym wyprzedzeniem.
8. W przypadkach wyjątkowych, w szczególności mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Portalu, Organizatorzy mają prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia korzystania z Portalu bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w szczególności mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
1) korzystania lub braku możliwości korzystania z Portalu, Kursów oraz Innych Zasobów Portalu;
2) bezpośredniego lub pośredniego stosowania informacji lub zastosowania w praktyce przykładów prezentowanych na Portalu, w Kursach oraz w Innych Zasobach Portalu;
3) braku dokładności i kompletności informacji przedstawionych na Portalu, w Kursach oraz w Innych Zasobach Portalu;
4) uszkodzenia sprzętu komputerowego Uczestnika lub jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Portalu, Kursów i Innych Zasobów Portalu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Uczestnika wirusów komputerowych;
5) braku dostępności Portalu, Kursów i Innych Zasobów Portalu spowodowanego awarią systemu łączności telekomunikacyjnej;
6) wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych, sprzętu i szkód przez nie wywołanych bez względu na przyczyny.
10. Korzystanie z Portalu, Kursów i Innych Zasobów Portalu odbywa się wyłącznie na ryzyko Uczestnika.
11. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w stosunku do Organizatorów oraz osób trzecich za:
1) treść podanych przez siebie informacji, jak również umieszczanych na Portalu wypowiedzi i informacji;
2) szkody powstałe w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym Loginu lub Hasła.
12. Wykorzystanie poza Portalem treści lub zrzutów ekranów z Kursów jest dopuszczalne tylko wraz z oznaczeniem treści logo Portalu, jego adresu internetowego i datą pobrania treści.

§ 6. Informacje o Uczestnikach


1. Akceptując postanowienia Regulaminu, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:
1) otrzymywanie Wiadomości Systemowych na podany w Formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej;
2) otrzymywanie informacji związanych z udziałem w Kursach i korzystaniem z Portalu i Innych Zasobów Portalu;
2. Dane o Uczestniku uzyskane w trakcie korzystania z Portalu, Kursów i Innych Zasobów Portalu, będą wykorzystywane przez Organizatorów wyłącznie w celach związanych z udziałem Uczestnika w „Akademii PARP”.

§ 7. Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych gromadzonych na Portalu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83, 00-834 Warszawa. Kontakt do administratora: adres e-mail biuro@parp.gov.pl lub listownie na wyżej podany adres.
2. Z inspektorem ochrony danych IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail iod@parp.gov.pl lub na adres siedziby Administratora.
3. Dane będą przetwarzane w celu udziału Uczestnika w „Akademii PARP” oraz w badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych za pomocą mechanizmów Portalu, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami RODO.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora jest realizacja zadań w interesie publicznym, w szczególności zadań określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców danych: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji przez PARP zadań, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne.
6. Szczegółowe informacje temat ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej PARP, w zakładce „Ochrona danych osobowych”. Żądanie realizacji swoich praw można zrealizować za pośrednictwem wniosku (do pobrania bezpośrednio ze strony internetowej PARP, łącze do dokumentu znajduje się na dole strony w zakładce „Ochrona danych osobowych”) lub poprzez e-mail.
7. Ponadto każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z funkcjonalności Portalu.

§ 8. Badania sondażowe i ewaluacyjne


1. Uczestnicy Kursów mogą zostać objęci badaniem ewaluacyjnym przeprowadzanym za pomocą mechanizmów Portalu.
2. Uczestnicy biorący udział w badaniu ewaluacyjnym lub ewaluacyjnym nie otrzymują z tego tytułu od Organizatorów wynagrodzenia, rekompensaty poniesionych kosztów ani jakichkolwiek innych świadczeń.

§ 9. Prawa do Treści Uczestników


1. Organizatorzy nie roszczą sobie praw własności intelektualnej do Treści Uczestników. Załadowana lub wpisana Treść Uczestnika, w szczególności: praca grupowa, obraz we wspólnej przestrzeni rysunkowej, wspólne pliki pozostają własnością Uczestnika i mogą być przez niego samodzielnie usunięte po zalogowaniu się do Portalu.
2. Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie przez Organizatorów Treści Uczestnika na Portalu w celach popularyzacji najlepszych praktyk oraz ich oznaczenia imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
3. Organizatorzy są uprawnieni do wykonywania działań, o których mowa w ust. 2, według własnego uznania.

§ 10. Postanowienia końcowe


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.06.2019 r.
2. PARP zastrzega sobie prawo do wprowadzania – w każdym czasie – zmian w Regulaminie.
3. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie akademia.parp.gov.pl.
4. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracyjnym.
5. Korzystanie przez Uczestnika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
7. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby PARP.