Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności: 
  1. zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia);
  3. zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki! 
  Zespół Akademii PARP


  • Rozdział 1. Wprowadzenie do systemu udzielania ZP – akty prawne, zasady udzielania zamówień, tryby udzielania zamówień

   Lekcja 1. Akty prawa regulujące udzielanie ZP (unijne i krajowe).
   Lekcja 2. Regulacje z Kodeksu Cywilnego ważne dla ZP
   Lekcja 3. Zasady udzielania ZP
   Lekcja 4. Krótki przewodnik po trybach udzielania ZP

   • Rozdział 2. Praktyczne informacje w zakresie wyszukiwania interesujących zamówień

    Lekcja 1. Gdzie szukać informacji o zamówieniach – na co zwracać uwagę

    • Rozdział 3. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie ZP

     Lekcja 1. Czego mogą dotyczyć warunki udziału w postępowaniu stawiane Wykonawcom?
     Lekcja 2. W jaki sposób winny być formułowane warunki udziału względem wykonawców, a jaka jest praktyka w tym zakresie ?


     • Rozdział 4. Konsorcjum

      Lekcja 1. Specyfika udziału w postępowaniu wspólnie ubiegających o udzielenia zamówienia


      • Rozdział 5. Podmioty trzecie i podwykonawcy

       Lekcja 1. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich
       Lekcja 2. Współpraca z podwykonawcami, niebędącymi podmiotami trzecimi


       • Rozdział 6. Opis przedmiotu zamówienia

        Lekcja 1. Zasady dokonywania OPZ
        Lekcja 2. Kwestia równoważności w OPZ
        Lekcja 3. Pytania do SIWZ – jak doprowadzić do modyfikacji zapisów korzystnych dla Wykonawcy


        • Rozdział 7. Oferta przetargowa

         Lekcja 1. Praktyczne aspekty przygotowania oferty
         Lekcja 2. Praktyczne aspekty złożenia oferty
         Lekcja 3. Wadium
         Lekcja 4. Czynności po otwarciu ofert dot. ich treści
         Lekcja 5. Termin związania ofertą


         • Rozdział 8. Procedury udzielania ZP w przetargu nieograniczonym

          Lekcja 1. Procedura klasyczna
          Lekcja 2. Procedura odwrócona
          • Rozdział 9. Wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie ZP

           Lekcja 1. Przesłanki wykluczenia wykonawcy
           Lekcja 2. Skutki wykluczenia wykonawcy


           • Rozdział 10. Odrzucenie oferty

            Lekcja 1. Przesłanki odrzucenia oferty
            Lekcja 2. Skutki odrzucenia oferty

            • Rozdział 11. Środki ochrony prawnej

             Lekcja 1. Odwołanie do KIO
             Lekcja 2. Skarga do sądu

             • Rozdział 12. Umowa w sprawie ZP

              Lekcja 1. Praktyczne aspekty zawarcia umowy
              Lekcja 2. Treść umowy – kwestie najistotniejsze dla wykonawcy
              Lekcja 3. Zmiany do umowy
              Lekcja 4. Kary umowne
              Lekcja 5. Odstąpienie od umowy