Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  kurs „Analiza sprawozdań finansowych” zawiera aktualne, podstawowe informacje dotyczące kolejnych czynności jakie należy wykonać podczas weryfikacji sprawozdań finansowych. Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:
  1. Zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. Notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia).
  3. Zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line?”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 2h 0m

   Rozdział 1. Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

   Sprawozdanie finansowe jest raportem finansowym sporządzanym na koniec każdego roku obrotowego. Zazwyczaj składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień, jednak niektóre podmioty gospodarcze muszą rozszerzyć je o rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.

   Niektóre jednostki sporządzają dodatkowo sprawozdania z działalności z danymi na temat perspektyw działalności spółki.


   • Lekcja 1.1. Elementy składowe sprawozdania finansowego Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Bilans i rachunek zysków i strat Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.4. Rachunek przepływów pieniężnych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.5. Informacja dodatkowa Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.6. Sprawozdanie zarządu z działalności Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test po Rozdziale 1. Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • Aktywność Lekcja 1.1. Elementy składowe sprawozdania finansowego jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Bilans i rachunek zysków i strat jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.4. Rachunek przepływów pieniężnych jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.5. Informacja dodatkowa jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.6. Sprawozdanie zarządu z działalności jest oznaczona jako ukończona
    • You are a(n) Student
  • 1h 40m

   Rozdział 2. Analiza pozioma i pionowa bilansu i rachunku zysków i strat, a także analiza rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym

   Analiza sprawozdania finansowego jest ważnym  elementem oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Analiza obejmuje badanie struktury bilansu i rachunku zysków i strat (tzw. analiza pionowa), ocenę zmian i trendów na przełomie lat (analiza pozioma), jak również ogólną ocenę informacji opisowych zaprezentowanych w informacji dodatkowej i sprawozdaniu zarządu z działalności.

   Analiza sprawozdania finansowego jest ważnym  elementem oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

   Analiza obejmuje badanie struktury bilansu i rachunku zysków i strat (tzw. analiza pionowa), ocenę zmian i trendów na przełomie lat (analiza pozioma), jak również ogólną ocenę informacji opisowych zaprezentowanych w informacji dodatkowej i sprawozdaniu zarządu z działalności.


   • Lekcja 2.1. Wzajemne powiązania bilansu, rachunku zysków i strat, a także rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Analiza pozioma bilansu i rachunku zysków i strat Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Analiza pionowa Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.4. Analiza wskaźnikowa Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.5. Analiza rachunku przepływów pieniężnych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test po Rozdziale 2. Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • Aktywność Lekcja 2.1. Wzajemne powiązania bilansu, rachunku zysków i strat, a także rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Analiza pozioma bilansu i rachunku zysków i strat jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Analiza pionowa jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.4. Analiza wskaźnikowa jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.5. Analiza rachunku przepływów pieniężnych jest oznaczona jako ukończona
    • You are a(n) Student
  • 1h 10m

   Rozdział 3. Sytuacje wymagające szczególnej uwagi

   Danymi w sprawozdaniu finansowym zainteresowani są różni interesariusze, Dlatego jest bardzo ważne, żeby sprawozdanie finansowe zawierało rzetelne informacje. Niekiedy występują sytuacje wymagające szczególnej uwagi, np. symptomy mogące wskazywać na zagrożenie kontynuacji działalności. Wczesna reakcja może często uchronić przed poważnymi konsekwencjami i przedsiębiorstwo ma szansę wyjść na prostą. Dodatkowy komfort przy analizie sprawozdania finansowego zapewnia opinia z jego badania przez niezależnego biegłego rewidenta.


   • Lekcja 3.1. Kim są interesariusze sprawozdania finansowego oraz jakie są cechy dobrego sprawozdania? Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Kontynuacja działalności Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test po Rozdziale 3. Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • Aktywność Lekcja 3.1. Kim są interesariusze sprawozdania finansowego oraz jakie są cechy dobrego sprawozdania? jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Kontynuacja działalności jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta jest oznaczona jako ukończona
    • You are a(n) Student
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.