Tematyka

 • 2h 0m

  Rozdział 1. Z czego składa się sprawozdanie finansowe

  Sprawozdanie finansowe jest raportem finansowym sporządzanym na koniec każdego roku obrotowego. Zazwyczaj składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień, jednak niektóre podmioty gospodarcze muszą rozszerzyć je o rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.

  Niektóre jednostki sporządzają dodatkowo sprawozdania z działalności z danymi na temat perspektyw działalności spółki.

  Lekcja 1: Elementy składowe sprawozdania finansowego
  Lekcja 2: Bilans i rachunek zysków i strat
  Lekcja 3: Zestawienie zmian w kapitale własnym
  Lekcja 4: Rachunek przepływów pieniężnych
  Lekcja 5: Informacja dodatkowa
  Lekcja 6: Sprawozdanie zarządu z działalności

  • 1h 40m

   Rozdział 2. Analiza poszczególnych elementów sprawozdania

   Analiza sprawozdania finansowego jest ważnym  elementem oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Analiza obejmuje badanie struktury bilansu i rachunku zysków i strat (tzw. analiza pionowa), ocenę zmian i trendów na przełomie lat (analiza pozioma), jak również ogólną ocenę informacji opisowych zaprezentowanych w informacji dodatkowej i sprawozdaniu zarządu z działalności. 

   Lekcja 1: Wzajemne powiązania elementów sprawozdania
   Lekcja 2: Analiza pozioma bilansu i rachunku zysków i strat
   Lekcja 3
   : Analiza pionowa
   Lekcja 4: Analiza wskaźnikowa
   Lekcja 5: Analiza rachunku przepływów pieniężnych

   • 1h 0m

    Rozdział 3. Sytuacje wymagające szczególnej uwagi

    Danymi w sprawozdaniu finansowym zainteresowani są różni interesariusze, Dlatego jest bardzo ważne, żeby sprawozdanie finansowe zawierało rzetelne informacje. Niekiedy występują sytuacje wymagające szczególnej uwagi, np. symptomy mogące wskazywać na zagrożenie kontynuacji działalności. Wczesna reakcja może często uchronić przed poważnymi konsekwencjami i przedsiębiorstwo ma szansę wyjść na prostą. Dodatkowy komfort przy analizie sprawozdania finansowego zapewnia opinia z jego badania przez niezależnego biegłego rewidenta.

    Lekcja 1: Kim są interesariusze sprawozdania finansowego
    Lekcja 2: Kontynuacja działalności
    Lekcja 3: Badanie sprawozdania finansowego